Faziletler / Hikmetler

Yasin Suresinin Fazileti

Yasin suresini okuyunuz; çünkü onda yirmi bereket vardır. Aç olan okuyacak olursa doyar, çıplak olan okursa giyecek bir şey bulur, bekar kimse okursa evlenir....

Yasin Suresinin Fazileti

Yasin Suresini okumak için burayı tıklayınız.

Kur’anı Kerim denince akla gelen ilk sure şüphesiz Yasin Suresidir. Öyle ki Kur’an-ı Kerimi okumayı bilmeyenler bile birisine Kur’an-ı kerim okumasını istediğinde “bir Yasin oku da dinleyelim” diye ifade ederler.

Bunun en baştaki nedeni Yasin suresinin Kuran’ı kerimin kalbi mesabesinde olmasındandır. Çünkü peygamber efendimiz (S.A.V.) “Ya Sin suresi Kur’an’ın kalbidir. Ahiret yurdunu dileyerek bu sureyi okuyan herhangi bir kimse mutlaka bağışlanır. O halde bu sureyi ölüleriniz üzerine okuyunuz.” (Tirmizi – Enes Bin Malik R.A’den) diğer bir hadis-i şerifte de “ Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi ise YA – SİN suresidir. Kim bu sureyi okursa, Kur’an’ı on defa okumuş gibi Allah ona sevap yazar” buyurmuşlardır.

Yasin suresi yerler ve gökler yaratılmadan bin yıl önce okunmuştur

Hazreti Allah yerleri ve gökleri yaratmadan önce bu mübarek sureyi meleklerine okutmuş ve bu sureyi dinleyen melekler hayranlıklarını ifade ederek ümmeti Muhammed’i müjdelemişlerdir. El-Musabih’te geçen hadis-i şerif şöyledir “Allah şüphesiz TA – HA ile YA – SİN surelerini gökleri ve yeri yaratmadan bin yıl önce okumuştur. Melekler Kur’an’ın bu surelerini dinleyince şöyle demişlerdir: üzerine bu sureler inen ümmete müjdeler olsun!.. Bu sureleri içinde taşıyanlara müjdeler olsun!.. Bu sureleri okuyan dillere de müjdeler olsun!..

Vefat edenler üzerine en çok okunan suredir çünkü

Peygamber efendimiz vefat edenlerin arkasından Yasin suresini okumayı tavsiye etmiştir. Hadis-i şeriflerde: “Geceleyin sırf Allah rızası için YA – SİN suresini okuyan kimsenin günahları bağışlanır. O halde bu sureyi ölülerinize okuyunuz” (Teberani – Ebu Hureyre R.A.’den ayrıca Ma’kel Bin Yaser R.A.’den de rivayet olunmuştur.)

 

Şehitlik makamına ulaştıran sure

Yasin suresini okumanın faziletlerinden birisi de okumaya devam edenin şehitlik mertebesine ulaşmasıdır. “Her gece YA – SİN suresine devam edip bu hal üzere iken vefat eden kimse şehit olarak vefat etmiş olur”. (Teberani Enes Bin Malik R.A. ayrıca İmam Suyuti El-İtkan’da da bu hadis-i şerifi zikretmiştir.)

Buhari’nin Edep bahsinde Hazreti Ömer R.A.’den rivayet ettiği hadisi şerifte “Geceleyin YA – SİN suresini okuyan kimse bağışlanmış olarak sabahlar” buyurulmaktadır. Bu hadis-i şerifi İmam Suyuti Muteber hadis kitabı Cami’us-Sağir’de zikretmiştir.

 

Ölüm Döşeğindekilere Mutlaka Ama Mutlaka Okunmalıdır

Yasin suresini ölüm döşeğinde olan birisinin mutlaka okuması eğer okumayı bilmiyorsa bilen birisine ölmeden önce mutlaka başucunda okutmak gerekmektedir çünkü ölüm döşeğinde YA – SİN suresinin okunması ile alakalı bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyurmaktadır ki; “Her şeyin bir kalbi vardır. Ku’an’ın kalbi ise, YA – SİN suresidir. Kim bu sureyi Allah rızasını gözeterek okursa bağışlanır ve Kur’anı yirmi iki defa okumuş gibi kendisine sevap verilir. Herhangi bir mü’mine ölüm meleği geldiğinde onun yanında YA – SİN okunursa her harf başına on melek iner. İnen melekler o hastanın önünde saf bağlayıp ölünce namazını kılarlar, onun için istiğfarda bulunurlar (günahlarının affolunması için Allah’a yalvarırlar), gusledilirken bile yanından ayrılmazlar. Cenazesini takip ederler. Namazını kılarlar ve defnedilmesine şahit olurlar. Herhangi bir Müslüman sekerat verirken (Ölüm döşeğinde iken) YA – SİN suresini okursa cennetten Rıdvan (Cennetin kapısında vazifeli melek) bir şerbet getirip ona sunmadıkça ölüm meleği onun ruhunu almaz. Böylece suna kanmış bir vaziyette ruhu alınmış olur. Kabrinde de suya kanmış bir halde (kıyameti) bekler. Cennete girinceye kadar hiçbir peygamberin havzına muhtaç olmadan suya kanmış olarak bulunur.”

Bir başka Hadis-i şerifte; “Kur’an’da bir sure vardır, okuyucusuna şefaat eder. Dinleyenin bağışlanmasını sağlar, sahibine dünya ve ahiret hayrına gark eder, ahiret korkularını ondan def eder. O sureye Ed-Dâfi’a ve El-Kaadıye de denir.” Yasin suresine bu iki ismin verilmesinin nedeni peygamberimize sorulunca buyurmuşlardır ki; “(Ed-Dâifi’a denilmesinin sebebi) sahibinden her türlü kötülüğü def eder ve (El-Kaadıye denmesinin sebebi) onun bütün ihtiyaçlarını karşılar.”

 

Şifa kaynağı sure

Hadis-i Şerifte; “Yasin suresini okuyan kimseye bu, yirmi hac sevabına denk gelir. Onu dinleyene, Allah yolunda bin dinar sadaka vermişçesine sevap vardır. Bu sureyi yazıp sonra yazılı bulunduğu kap içinden su içenin karnına bin deva ve bin nur, bin de bereket ve rahmet iner. Kendisinden her türlü hastalık ve hıyanet ve kötülük çekilip alınır” buyurulmuştur.

 

Evliyanın büyüklerinden Yahya Bin Kesir Hazretlerinin şöyle dediği rivayet edilmektedir: “Bize kadar gelen haberlere göre, Kim sabahleyin Yasin suresini okursa akşama kadar gönül huzuru ve ferahlık içinde vakit geçirir. Akşamleyin okursa, sabaha kadar gönül huzuru ve ferahlık içinde bulunur.

 

Yirmi bereket bulunan sure

Yasin suresinin birçok faydasının ve faziletinin anlatıldığı bir başka hadis-i şerifte peygamberimiz (S.A.V.) buyurmaktadır ki; “Yasin suresini okuyunuz; çünkü onda yirmi bereket vardır. Aç olan okuyacak olursa doyar, çıplak olan okursa giyecek bir şey bulur, bekar kimse okursa evlenir, korku içinde bulunan okursa güvene kavuşur, hapiste olan okursa kurtulma çareleri bulur, yolcu olan okursa kurtulma çareleri görür, bir şey yitiren kimse okursa yitirdiği şeyi bulur, bir ölü üzerine okunursa mutlaka hafifler, susamış kimse okursa mutlak suya kanmış olur, hasta bir kimse okursa şifa bulur.” Bu hadi-i şerifte hemen şöyle bir izahat yapmakta fayda vardır. Bazen Müslümanlar bu tür hadis-i şerifleri duyunca okuyup fayda göremeyince okudum olmadı demek ki doğru değilmiş gibi düşünebiliyor. Örneğin hadis-i şerifte geçen “bekar okursa evlenir” gibi, bekar birisi okuyup evlenemeyince yanlış itikada giriyor. Bu ve bunun gibi hadis-i şeriflerin manası şudur; eğer bir kişi zaten sürekli olarak belli bir düzende Yasin suresini okumaya devam ederse o zaman bu faydalardan menfaat bulur. Yoksa bu sureyle hiç arası olası olmayan birisi bir okuyuşta bunlardan istifade edecek değildir. Bunların Allah için okunması gerekir. Sürekli olarak Allah rızası için okuyan kimse bu ihtiyaçlardan birisine düştüğü zaman Cenab*-ı Hak’ta onun o hacetini giderecektir. Böyle bir kişi susuz kalsa Yasin suresini okuduğunda derhal suya kavuşur veya susuzluğu gider. Diğer faydalar da bunun gibidir.

Bir başka hadis-i şerifte; “Yasin suresi ne için okunursa o sonucu verir” buyrulmuştur.

 

Kabirlerde Yasin okumalıdır

Kabir ziyaretlerinde mutlaka Yasin suresi okumak gerekir çünkü hadis-i şerifte: “Kabristana girip Yasin suresini kim okursa mutlaka o gün için o kabirdekiler hafiflemiş olurlar. Okuyana da oradaki ölüler sayısınca sevap ve iyilik verilir. (Ruhul Beyan Tefsiri)

Yasin suresindeki büyük müjdeler

Hazreti Ebu Bekir Sıddık R.A. ve müfessir sahabi İbni Abbas R.A. Hazretlerinden sahih isnatla sabit olan bir Hadis-i şerifte peygamberimiz; “Yasin suresini “İz Câe hel mürselûn” e kadar okuyup ardından dua eden (sonra da sonuna kadar okuyan) kimsenin duası kabul olunur. (bunun birçok defa denendiği ve tecrübe edildiği kaynaklarda geçmektedir.)

Hadis-i Şerif; “Gece ve gündüz Yasin suresini okuyan kimseye o gün için bir günah dokunmaz”

“Şüphesiz de Kur’an’da bir sure vardır ki Allah katında o Azize diye anılır. Sahibi de (onu okuyup devam eden de) şerefli olarak anılır. İşte o sure kıyamet gününde okuyucusuna şefaat edecektir. Rabi’a ve Mudar kabilesinden daha çok (kimselere bu şefaat erişecektir) O sure Yasin’dir. (İbn- Habib bu hadis-i nakletmiştir.)

“İlahi rahmetten kovulmuş şeytanlar, Yasin suresinden ve bir de Haşir suresinin son kısmı (Hüvellahüllezi) ile mu’avvezeteyn (felak ve nas) surelerinden kaçarlar.”

Kuran’da bir sure vardır, okuyucusuna şefaat eder. Dinleyicisi de mağfirete mazhar olur. Haberiniz olsun ki o sure Yasin’dir.”

“Kim Yasin, HA-MİM, Duhan surelerini bir arada okur ve bunun sevabını gönülden inanarak sadece Allah’tan beklerse (kul hakkı hariç), geçmiş günahları bağışlanır.”

“Yasin ile Duhan surelerini bir gece ve gündüz de okuyan kimseye o gün bir günah dokunmaz.”

“Hamd olsun Allah’a ki, bana ve ümmetime Yasin suresi ve Ayetel kürsi ile ikramda bulunmuştur.

 

Şüphe eden münafık olur!

Yasin suresinin faziletinin anlatıldığı bir Hadis-i şerifte peygamberimiz (S.A.V.) “Kim Cuma gecesi iki rek’at namaz kılıp birinci rek’atte Yasin suresini, ikinci rek’atte Mülk süresini okursa, kendisine her harf başına bir nur verilir ki bu nur (kıyamet günü) onun önünde yürür. Amel defteri de sağ eline verilir. Ve kendisine cehennemden kurtulduğuna dair bir de beraat verilir. Kendi hanedanından yetmiş kişiye şefaat etme müsaadesine de mazhar olur. Kim bu hususta şüphe ederse münafık olur.” Buyurulmaktadır. (Ed-Dürrün – Nazim)

Tabiinin büyüklerinden veli bir zat olan Said Bin Cübeyr Hazretlerinin bir deliye şifa niyetiyle Yasin suresini okuduğu ve delinin derhal şifa bularak kendisine geldiği kaynaklarda anlatılmaktadır.

 

Yasin okunma usulleri

Meşayih-i Kiram Hazaratı Yasin suresinden tesir görmek için bu surenin yedi defa veya yirmi bir defa veya kırk bir defa okunmasını tavsiye etmişlerdir. Bazı hacetler içinse 123 defa veya 500 defa okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Yasin suresi okunurken “Yasin” kelimesinin yedi defa, “zêlike tagdîrul azîzil a’lim” kelimesine gelince buranın on dört defa, “selâmün gavlen min rabbir-rahîm” cümlesine gelince buranın on altı defa, “İnneê emruhu izê erâde şeyen en yegûle lehû….” Den aşağısının da dört defa okunmasını tavsiye etmişler. Bu tavsiyeye göre okunduğunda kırk bir defa okunmuş gibi olacağını ifade etmişlerdir.

 

Yasin Suresini okumak için burayı tıklayınız.

admin

2 Yorumlar

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!