Tasavvuf

Nefis Nedir

nefsin varlığı ve onunla mücadele edilmesini emreden en büyük delillerden birisi de şu hadis-i kutsidir; “nefsine düşman ol, çünkü o bana düşmanlıkla karşıma dikildi.

Nefis Nedir

Nefis yani orijinal ifadesi ile nefs sözlüklerde kişinin özvarlığı olarak geçmektedir. Bir yani bir kişi herhangi bir şey istediğinde “canım şunu çekti” anlamında “nefsim şunu çekti” de diyebilmektedir. Bu durumda sözlük anlamından yola çıkıldığında kişinin nefsi ile kişi aynı şey demektir. Ancak bir de dinimizin, başta kitabımız Kuran’ı Azimüşşan’ın işaret ettiği nefis veya nefs bizim asıl anlatmak istediğimiz şeydir.

 

Kuran’ı Kerimde Nefse işaret edilmiştir

Yusuf suresi 23. Ayette Cenabı Hak mealen “Ben nefsimi temize çıkaramam çünkü nefis elbette sürekli olarak, ısrarla, çok çok kötülüğü emredicidir” buyrulmaktadır. Burada ayetin ilk kısmında ilk bakışta şöyle düşünülebilir. Burada da Yusuf Aleyhisselam yukarıda bahsedildiği şekilde nefis ile kendisini kast etmiştir. Ancak ayetin devamından anlıyoruz ki Yusuf (A.S.) kötülüğü emredenin nefis olduğuna ve nefsin bunu sürekli olarak çok şiddetli bir şekilde telkin ettiğine işaret etmektedir. Şu bir hakikattir ki, gerek bir peygamber olan Yusuf Aleyhisselam ve gerekse yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim varlığı kesin olmayan bir şeyden bahsetmez. Bu durumda nefsin varlığı ayetle ispatlanmış olmakta ve inkara mahal olmamaktadır. Ayrıca nefsin varlığına delil olarak başka ayetler daha vardır ki sözü daha fazla uzatmamak için onlara şimdilik girmiyoruz ilerleyen yazılara bırakıyoruz.

 

Sahih hadisler de nefsin varlığı

Nefsin varlığı, varlığından öte nefsin Allah’a olan düşmanlığından bahseden hadis-i şerifler de bizlere nefsin varlığını kanıtlamaktadır. Peygamber efendimiz hadis-i şerifte; “(Merkezi) iki kaşının arasında olan nefsine düşman ol” buyurmuştur. Bu hadis-i şerifte nefsin hem varlığına, hem merkezine ve hem de ona düşmanlık yapılması emredilmiştir. Ayrıca nefsin varlığı ve onunla mücadele edilmesini emreden en büyük delillerden birisi de şu hadis-i kutsidir; “nefsine düşman ol, çünkü o bana düşmanlıkla karşıma dikildi.” Bu hadisi kutsi daha açık olarak nefsin varlığını ve onun Allah düşmanı olduğunu ifade etmektedir.

 

Muteber tasavvuf kaynaklarında şöyle rivayet olunur Hazreti Allah (C.C.) nefsi yarattığı zaman ona sormuştur; “men ene ve men ente?” yani “ben kimim sen kimsin?” Nefis cevap vermiştir. “Ben benim sen de sensin.” Alemlerin Rabbinin huzurunda verilen bu cevap hem küstahlık ve hem de ona düşmanlıktır. Bu nedenle Allah Teala onu bin sene ateş cehenneminde cezalandırmış ve cezasının sonunda tekrar huzuruna çağırarak aynı soruyu yine sormuştur. Ancak nefsin cevabı değişmemiştir. “ben benim, sen de sensin” bu sefer Mevlamız nefsi bin sene daha (soğuk) cehennem ile cezalandırmıştır. Bin yılın sonunda tekrar aynı soruyu sorduğunda cevap değişmemiştir. Bu sefer Cenab-ı Hak nefsi açlık cehennemine göndererek orada bin sene daha azap etmiştir. Bu azap karşısında kırılan nefis aynı soru tekrar sorulduğunda “Sen Alemlerin Rabbi olan ve beni yaratan rabbimsin. Ben de senin yarattığın aciz kulunum” diyerek cevap vermiş ve böylece azaptan kurtulmuştur.

İşte kendisini yoktan var eden ve huzurunda ona düşmanlıkla dikilen bu nefsi Allah insanın vücuduna yerleştirmiş ve tüm vücuduna yaymıştır. Aynen ruhu tüm vücuda yaydığı gibi… Nefsin merkezi iki kaşımızın arası olup oradan tüm vücuda sirayet eder. Ruhun da merkezleri vardır elbette o da ayrı bir konularda anlatılacaktır. Şimdi Allah’a düşman olan nefis ile O’na kulluğunu tanıyan ruh aynı vücutta bir araya gelmiştir. Allah bu ikisi arasında hakem olması için aklı ve insana irade-i cüziyyesini vermiş ki, tüm bunlar imtihan için yaratılan insanın imtihanını vermesi için vesile olmuşlardır.

Allah’ın varlıklarından haber vermesi büyük lütuftur

Cenab-ı Hak insanı yaratmış ve başıboş bırakmamıştır. Allah’ın en büyük lütufları başta peygamberler, peygamberimiz ve semavi kitaplar ve elbette Kuran’ı Kerim’dir. Tüm bunlar bizlere bu varlıklardan ve bunların ne için yaratıldıklarından haber vermektedir ki, bu bile büyük bir lütuftur.

 

Bir millet düşmanını bilmezse

Nasıl ki bir millet düşmanını bilmezse yenilmeye mahkumdur. Bunun gibi insan da düşmanını bilmezse yenilmeye mahkum olur. İnsanın ezeli ve ebedi baş düşmanı merkezi iki kaşının arasında olan nefsidir. Eğer bu düşmanın varlığından hiç haberimiz olmasaydı onunla mücadele şansımız hiç olmazdı. Ancak Allah’ın bir lütfu olarak Cenab-ı Hak kullarına merhamet ederek bunlardan bizleri haberdar eylemiş ve onlarla mücadelenin yollarını göstermiştir ki ebedi kurtuluşa erişebilelim.

 

Netice olarak nefis

Netice olarak nefis denilen Allah (C.C.) düşmanı bir varlık vardır ve bizim içimizdedir. Kafir olan nefis ile mücadele etmek herkesin vazifesidir ve onunla mücadelede cihat sevabı vardır. Nitekim peygamber efendimiz Tebük seferinden dönerlerken ki, bu sefer Müslümanlar için oldukça çetin geçmiş kardeşin kardeşle karşı karşıya geldiği zorlu bir savaş olmuştur. Bu savaştan dönüşte peygamberimiz ashabına “küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz” buyurmuşlardır. Bunun üzerine adeta dehşete düşen ashap peygamberimize “Ey Allah’ın rasulü bundan büyük cihat mı olur” dediklerinde peygamberimiz “nefsinle yapacağın mücadele bundan daha büyüktür. Çünkü savaş meydanında düşman seni yenerse şehit olur ebedi cenneti kazanırsın. Ancak nefisle olan cihatta nefis seni yenerse ebedi cehennemlik olursun.” Buyurarak nefisle mücadelenin sıradan ve basit bir şey olmadığını çok veciz bir şekilde böyle bir savaşın dönüşünde ifade etmişlerdir.

 

Tüm bu anlatılanlardan açık olarak anlaşılmaktadır ki, nefis denen kafir bir mahluk vardır ve o bizim içimizde bizi ebedi cehenneme sokmak için uğraşmaktadır. Bizimde onunla mücadele ederek ona mağlup olmamamız gerekmektedir. Peygamberlerden sonra Allah dostları, mürşidi kamiller nefse karşı cihat için Müslümanlara yardımcı olmakta ve Müslümanları nefse karşı cihada uyarmaktadırlar. Çünkü nefisle mücadele kişinin kendi başına başarmakta çok zorlanacağı bir mücadeledir…

Etiketler

admin

Yorum Ekle

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!